ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Διαδρομή 1) ΣΕΠ/CYQF/EQF5

Μικτή Εκπαίδευση: Εξ αποστάσεως – Ηλεκτρονική Μάθηση & Δια ζώσης

• Ημερομηνίες Εφαρμογής: 11/05/2024 - 14/09/2024 (Εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος)

• Ώρες Εφαρμογής: 08:30 – 15:15               Διάρκεια: 84 ώρες

• Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά               Μέθοδος Κατάρτισης: 10 Εξ αποστάσεως συναντήσεις και 4 Δια ζώσης συναντήσεις

• Πληρωτέο Ποσό για Επιχειρήσεις που δικαιούνται Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €420

• Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €1680                       Κόστος χωρίς την Επιχορήγηση: €2100

• Ελάχιστος Αριθμός Θέσεων: 6                 Μέγιστος Αριθμός Θέσεων: 12

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή:

To πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή εκπαιδευτική πείρα και θα ήθελαν να καταρτιστούν για να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης μέσω της Διαδρομής 1 για να πιστοποιηθούν ως Eκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.

Ανάγκη Κατάρτισης:
Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων των οικονομικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (key competences) ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να τα αξιολογούν με βάση τη μεθοδολογία της αξιολόγησης προγραμμάτων. Επιπρόσθετα θα ενδυναμωθούν στάσεις, όπως να αντιλαμβάνονται τη μάθηση των ενηλίκων ως ένα σύνθετο φαινόμενο και να ενσωματώνουν την τεχνολογία στην επαγγελματική τους πρακτική. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες συστηματικά ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως Εκπαιδευτές και να αποκτήσουν το επαγγελματικό προσόν του «Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5» μέσω της καθορισμένης διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης της ΑνΑΔ.


Σε ποιούς απευθύνεται:
To πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν εκπαιδευτική πείρα ή διαθέτουν πολύ μικρή πείρα και θα ήθελαν να καταρτιστούν για να ενταχθούν στη διαδικασία Πιστοποίησης μέσω της Διαδρομής 1, για να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.

ekp

Στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:


Σε επίπεδο γνώσεων:
1. Περιγράφουν τα βασικά μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
2. Οριοθετούν τους όρους Διά βίου Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση
3. Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων
4. Αναγνωρίζουν τα εμπόδια στη μάθηση των ενήλικων εκπαιδευομένων
5. Κατονομάζουν πηγές πληροφοριών στις οποίες θα ανατρέξουν ως εκπαιδευτές για τη συλλογή στοιχείων για τους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
6. Συσχετίζουν τα προβλήματα των οικονομικών τομέων με τους αντίστοιχους θεματικούς τομείς αναγκών κατάρτισης
7. Ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν να ομαδοποιηθούν οι ανάγκες κατάρτισης των οργανισμών
8. Προσδιορίζουν τα δημογραφικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζομένων όταν διερευνούν τις ατομικές τους ανάγκες κατάρτισης
9. Διατυπώνουν με σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα το σκοπό κατάρτισης ενός προγράμματος
10. Ταξινομούν τους στόχους του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
11. Διαχωρίζουν τον παγοθραύστη από τον ενεργοποιητή
12. Κατονομάζουν τα κύρια στοιχεία της εναρκτήριας και της καταληκτικής συνάντησης
13. Διακρίνουν τη μέθοδο από την τεχνική κατάρτισης
14. Αποτιμούν τα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου κατάρτισης
15. Συσχετίζουν την αξιοποίηση κάθε μέσου κατάρτισης με το σχετικό υποστηρικτικό υλικό
16. Απαριθμούν τα στοιχεία που συναποτελούν τη γλώσσα του σώματος
17. Διαχωρίζουν τους τύπους αξιολόγησης
18. Ονομάζουν τους άξονες αξιολόγησης
19. Επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους ερωτήσεων ανάλογα με το εργαλείο αξιολόγησης
20. Συντάσσουν κείμενο με τα ευρήματα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Αξιοποιούν στην εκπαίδευση ενηλίκων βασικές αρχές της Ανδραγωγικής Επιστήμης
2. Εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης σε επίπεδο οικονομικού τομέα, οργανισμού, ομάδας και ατόμου αξιοποιώντας διάφορες πηγές πληροφοριών και ποικίλες τεχνικές συλλογής στοιχείων
3. Επεξηγούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες κατάρτισης των οργανισμών
4. Εφαρμόζουν την κατάλληλη τεχνική συλλογής στοιχείων για τον εντοπισμό των αναγκών των οργανισμών και των καταρτιζομένων
5. Αναλύουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης των αναγκών κατάρτισης
6. Σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα μάθησης των ενηλίκων
7. Επιλέγουν τα κατάλληλα ρήματα κατά τη διατύπωση των στόχων της κατάρτισης
8. Δομούν τα προγράμματά τους με αλληλουχία, διάδραση και συνοχή ενοτήτων
9. Συντάσσουν αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα με καθορισμό ενοτήτων και χρόνου
10. Επιλέγουν διαδραστικούς παγοθραύστες κατά την εναρκτήρια συνάντηση
11. Εκτελούν τις τεχνικές κατάρτισης ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος και το προφίλ των εκπαιδευομένων
12. Υλοποιούν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα επιλέγοντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, τεχνικές, μέσα και υλικά κατάρτισης Πιστοποίηση της κατάρτισης               

13. Αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βασικό & επιπρόσθετο) που θα χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων τους
14. Αιτιολογούν τις αρχές τοποθέτησης των μέσων κατάρτισης
15. Ελέγχουν τη διαρρύθμιση του χώρου κατάρτισης με βάση τις επιλεγείσες τεχνικές κατάρτισης
16. Διασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες κατάρτισης για τους συμμετέχοντες ελέγχοντας την ηχητική, το φωτισμό, τη θερμοκρασία του χώρου
17. Χειρίζονται αποτελεσματικά ομάδες και απαιτητικούς συμμετέχοντες με βάση τις αρχές διαχείρισης και εμψύχωσης ενηλίκων
18. Διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο
19. Ελέγχουν την ένταση της φωνής τους και την εκφορά του λόγου κατά τη διδασκαλία
20. Διαμορφώνουν ευχάριστο και συμμετοχικό κλίμα μάθησης αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας
21. Σχεδιάζουν τα εργαλεία διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης του προγράμματος
22. Τεκμηριώνουν την επιλογή των τεχνικών αξιολόγησης, των τύπων ερωτήσεων, καθώς και των κλιμάκων μέτρησης
23. Επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους ερωτήσεων ανάλογα με το εργαλείο αξιολόγησης
24. Οργανώνουν τον τρόπο κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ανάλογα με τους αποδέκτες

Σε επίπεδο Στάσεων:
1. Αισθάνονται υπεύθυνοι για την ατομική τους πρόοδο και την επίτευξη των στόχων τους
2. Υπερασπίζονται τις δικές τους απόψεις αντιπαραβάλλοντάς τις με αυτές των άλλων
3. Συνεργάζονται ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συμμετεχόντων
4. Συμμετέχουν ενεργά σε κάθε συνάντηση του προγράμματος
5. Εκτιμούν την προσωπικότητά τους και τις ικανότητές τους
6. Κινητοποιούν πιθανές ικανότητες που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση
7. Αντικρούουν στερεότυπα σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, τη θρησκεία των ενηλίκων
8. Αυτορυθμίζονται αποφεύγοντας συναισθηματικές και λεκτικές εκρήξεις
9. Ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση
10. Υιοθετήσουν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας με βάση το πρότυπο του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης
11. Εμπνέουν εμπιστοσύνη στους μελλοντικούς εκπαιδευομένους τους


Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή:
Η Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι Επ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχει ως επιστημονική συνεργάτιδα/υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα και διδάσκει προγράμματα κατάρτισης Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ, KES College

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία

www.training.kes.ac.cy    Τηλ: 22875363    Φαξ: 22756562     Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

861X253 ANAD 783x108

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875363
Φαξ : +357 22 756562

Email: [email protected]