Ημερομηνία Έναρξης: 14/10/2021          Ημερομηνία Λήξης: 27/01/2022           Διάρκεια: 42 ώρες

Μέρες: Κάθε Πέμπτη

Ώρες: 10:00 - 13:15 (Διάλειμμα 15 λεπτά στις 11.30)

Πληρωτέο ποσό από δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €210

Κόστος προγράμματος πριν την επιχορήγηση από την ΑΝΑΔ: €924    Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €714

Ανάγκη κατάρτισης:

Η εκπαίδευση του σύγχρονου εταιρικού εκπαιδευτή ή εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης στη διδασκαλία με τηλεμάθηση είναι θέμα ζωτικής σημασίας, διότι επιτρέπει τη συνεχιζόμενη προσφορά των υπηρεσιών του σε θέματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ευέλικτες διαδικασίες κατάρτισης στη βάση των αναγκών και κρίσεων όπως της πανδημίας του κορονοϊού που ανά το παγκόσμιο όλοι βιώνουμε τώρα.

Επομένως, η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε θέματα εναλλακτικών μορφών μάθησης όπως είναι η τηλεμάθηση επιτρέπει την απρόσκοπτη προσφορά τους στον οργανισμό ή επιχείρηση που εργάζονται προσδίδοντας ταυτόχρονα στην επιχείρηση υπεροχή στην αποδοτικότητα, την ποιότητα και την καινοτομία.

Στη βάση του σκεπτικού αυτού, ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, ενδοεταιρικούς και άλλους εκπαιδευτές, στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης e-learning αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και των θεωριών εκπαιδευτικού σχεδιασμού για το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος στα περιβάλλοντα αυτά. Οι καταρτιζόμενοι στο πρόγραμμα θα έχουν ενεργό εμπλοκή στο σχεδιασμό προγράμματος κατάρτισης με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μάθησης και στη δημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού υλικού με τη χρήση πολλών ψηφιακών εργαλείων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Δρ. Χαρούλα Αγγελή, Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Πιστοποιημένους από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).
 • Εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ ή/και σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς.
 • Εκπαιδευτές, Εκπαιδευτικούς και άλλους διδάσκοντες που παρέχουν υπηρεσίες σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμορφωτικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολλέγια, Φροντιστήρια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα/Σχολές.
 • Διευθυντές, Υπευθύνους Κατάρτισης και άλλα διοικητικά στελέχη των ΚΕΚ, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων/Οργανισμών.

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης/τηλεμάθησης.
 2. Κατονομάζουν τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και συλλογής στοιχείων μέσω της τεχνολογίας.
 3. Περιγράφουν τις τεχνικές δυνατότητες εργαλείων τηλεμάθησης και τις αντίστοιχες παιδαγωγικές τους δυνατότητες.
 4. Επεξηγούν τις αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό προγραμμάτων που υλοποιούνται με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.
 5. Κατονομάζουν σύγχρονες τεχνικές κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Διενεργούν ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές.
 2. Χρησιμοποιούν με επάρκεια τις πλατφόρμες τηλεμάθησης.
 3. Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή ή συνδυασμό τεχνικών όπως μικρομάθηση (bite-sized learning), μάθηση με βίντεο (video-based learning), κοινωνική μάθηση (social learning), ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) και παιχνιδοποίηση (gamification).
 4. Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές μάθησης στο σχεδιασμό περιβαλλόντων τηλεμάθησης.
 5. Αναπτύσσουν ηλεκτρονικό υλικό με ποικιλία ψηφιακών εργαλείων.
 6. Εφαρμόζουν τις αρχές υλοποίησης προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεμάθησης για την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης στη διαδικτυακή τάξη.
 7. Οργανώνουν διαδικτυακή συνάντηση.
 8. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους καταρτιζόμενους στη διαδικτυακή τάξη.
 9. Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση.
 10. Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης, όπως ερωτηματολόγια και quizzes με διάφορα ψηφιακά εργαλεία.

Σε επίπεδο στάσεων:

 1. Eπιδεικνύουν προθυμία στο να υιοθετούν τη μέθοδο της τηλεμάθησης στα δικά τους προγράμματα κατάρτισης.
 2. Εκτιμούν την αξία της τηλεμάθησης στη δια βίου μάθηση.
 3. Ενθαρρύνουν και άλλους συναδέλφους τους να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.

Μέσα κατάρτισης:

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεμάθησης:

 • Powerpoint, Prezi, Sway για τη δημιουργία και προβολή ψηφιακών παρουσιάσεων.
 • Canva για τη δημιουργία άλλου πολυμεσικού υλικού.
 • Microsoft Forms για δημιουργία διαγνωστικών και εξεταστικών δοκιμίων και ερωτηματολογίων.
 • Kahoot για τη δημιουργία διαγνωστικών και εξεταστικών δοκιμίων κατά τη διάρκεια της διαμορφωτικής και της τελικής/απολογιστικής αξιολόγησης.
 • MindMapping και digital whiteboard για δημιουργία ιδεοκατασκευών κατά τη διάρκεια καταιγισμού ιδεών.
 • Zoom για σύγχρονη τηλεμάθηση και συνεργασία με διαχωρισμό σε ομάδες εργασίας για εφαρμογή ενεργητικών, συμμετοχικών και διαδραστικών τεχνικών μάθησης (zoom breakout rooms). Επίσης το zoom υποστηρίζει chat για υποβολή ερωτημάτων, τηλεψηφοφορία (polling) για διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των καταρτιζόμενων και ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης.
 • Padlet για να γράφουν σχόλια και ερωτήσεις οι καταρτιζόμενοι τα οποία θα είναι προσβάσιμα σε όλους.
 • Ασύρματη γραφική ταμπλέτα με γραφίδα για να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρονικός πίνακας από τον εκπαιδευτή.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης τηλεμάθησης:

 • Google Classroom ψηφιακή τάξη για τη διανομή/διαμοιρασμό ψηφιακών εγγράφων, ανάρτηση υλικού, εργασίες, διαγνωστικά δοκίμια και ερωτηματολόγια με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.

Βιογραφικό Εκπαιδευτή:

Η Δρ. Χαρούλα Αγγελή είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει πτυχίο (BS) και μεταπτυχιακό (MS) στην Πληροφορική από το Indiana Universi-ty-Bloomington στην Αμερική και διδακτορικό (Ph.D.) στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε επίσης ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο Pittsburgh University στην Αμερική. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, τα ενιαία γνωστικά συστήματα, το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων ενισχυμένων με την τεχνολογία, την εκπαίδευση ενηλίκων, και τον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με τις μεθόδους της μικτής και ηλεκτρονικής μάθησης. Έχει δημοσιεύσει το ερευνητικό της έργο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και το έχει παρουσιάσει σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια παγκοσμίως. Συμμετείχε επίσης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διάφορους οργανισμούς.

Πιστοποιητικό Κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College θα απονείμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Πληροφορίες και Εγγραφές:

Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία.         

www.training.kes.ac.cy           Τηλ: 22875737    Φαξ: 22756562   Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

gr SYNHTHI col 10 2STADIO copy

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy