Ηµερ. Έναρξης: 25/10/2021    Ηµερ. Λήξης: 10/11/2021      Διάρκεια: 20 ώρες

Ηµεροµηνίες εφαρµογής: 25/10/2021 και 1, 3, 8 και 10/11/2021

Ώρες εφαρµογής: 15:00 – 19:30 µε δύο ενδιάµεσα διαλείµµατα

Πληρωτέο ποσό από δικαιούχους επιχορήγησης από την ΑνΑΔ: €130

Κόστος προγράµµατος χωρίς επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €470

Επιχορήγηση ΑνΑ∆: €340

Ανάγκη κατάρτισης:
Οι δύσκολες συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν σήµερα οι Κυπριακές Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, από κάθε είδους κρίσεις, προκαλούν ανασφάλεια σε χιλιάδες επιχειρηµατίες οι οποίοι ανησυχούν για το µέλλον της επιχείρησής τους.
Το πρόγραµµα κατάρτισης προκύπτει ως ανάγκη για:

• τον επανασχεδιασµό του επιχειρηµατικού πλάνου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εν καιρώ κρίσεων
• τον επανασχεδιασµό της βραχυπρόθεσµης, µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης επιχειρηµατικής πολιτικής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
• τη διαχείριση των οικονοµικών ζητηµάτων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
• τη στήριξη και ενθάρρυνση των ενεργειών επιβίωσης και σταδιακής ανάπτυξης και βελτίωσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
• την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Περιγραφή υποψηφίων για συµµετοχή:
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε Επιχειρηµατίες/Ιδιοκτήτες/Ιδρυτές Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, και ∆ιευθυντικό και Εποπτικό προσωπικό Μικροµεσαίων επιχειρήσεων.


Μέθοδος Κατάρτισης:
Μέθοδος κατάρτισης: Κατά πρόσωπο εκπαίδευση (αν τα υγειονοµικά δεδοµένα το καθιστούν εφικτό) ή σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική µάθηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ορισµός Επιχειρηµατικού πλάνου

• Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο εν καιρώ κρίσης
• Το επιχειρηµατικό πλάνο και η αναγκαιότητά του για µία επιχείρηση ειδικότερα σε περίοδο κρίσης. ∆οµή Επιχειρηµατικού και Οικονοµικού πλάνου. Χρησιµότητα Επιχειρηµατικού Πλάνου

Εσωτερική Ανάλυση - Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης στην επιχείρηση:

• Προϊόντα / Υπηρεσίες. Οικονοµική ανάλυση 2019-2020
• Ανθρώπινο ∆υναµικό, Μάρκετινγκ και πωλήσεις. ∆ιοίκηση/ Ηγεσία
• Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικότητα
• Τεχνολογία/Υποδοµές
• ∆υνατά και Αδύνατα στοιχεία που πηγάζουν από την Εσωτερική Ανάλυση

Εξωτερική Ανάλυση - Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων 2020-2021

• Ανάλυση Ευρύτερου Περιβάλλοντος – Ανάλυση PESTLE
• Ανάλυση Καταναλωτή. Ανάλυση Ανταγωνισµού – Ανάλυση Porter’s Five Forces
• Ανάλυση Αγοράς. Ευκαιρίες και Κίνδυνοι που πηγάζουν από την Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος
• Ανάλυση S.W.O.T

Πλάνο διαχείρισης κρίσεων

• Οικονοµικό πλάνο
• Ανάλυση Κύκλου εργασιών 2018-2020. Κόστος Πωλήσεων. Λειτουργικά έξοδα. ∆ανεισµός. Κερδοφορία
• Οικονοµική διαχείριση σε περιόδους κρίσεων. Σενάρια ευαισθησίας

Εφαρµογή Επιχειρηµατικού και Οικονοµικού πλάνου

• Σχεδιασµός και κατάρτιση Επιχειρηµατικού και Οικονοµικού πλάνου
• Ανακεφαλαίωση/Συµπεράσµατα
• Αξιολόγηση/Προφορική ή/και Γραπτή Εξέταση

Βιογραφικό Εκπαιδευτή
Ο Παύλος Ιωσηφίδης είναι κάτοχος πτυχίου (BA in Business Economics & Finance) και µεταπτυχιακού στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MBA -Finance) από το London Metropolitan University. Η προηγούµενη εργασιακή του εµπειρία περιλαµβάνει εργοδότησή του στους οργανισµούς PWC, Global Capital, Eurolink Securities, Atlantic Securities (Asset Manager), RTD Talos, Ermis Incubator, Provident Investments.
Ο Παύλος Ιωσηφίδης είναι ιδιοκτήτης και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας P.M.P Business Angels (εταιρεία συµβουλευτικών υπηρεσιών). Επιπρόσθετα ο Παύλος είναι µέλος σε διοικητικά συµβούλια µεγάλων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και εξωτερικός Λέκτορας σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Έχει ενεργό δράση µέσω της επιχείρησής του στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, νέων εταιρειών, ευρωπαϊκών προγραµµάτων, νεανικής επιχειρηµατικότητας, αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων, επενδυτικών ταµείων και στρατηγικής ανάπτυξης εταιρειών.
Ο Παύλος Ιωσηφίδης είναι Εκπαιδευτής Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιηµένος ∆ιαχειριστής Κεφαλαίων και Επενδυτικός Σύµβουλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και πιστοποιηµένος NOMAD Nominated Advisors από το Χρηµατιστήριο αξιών Κύπρου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Θα απονεµηθεί από το ΚΕΚ KES College Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όσους από τους συµµετέχοντες θα ολοκληρώσουν µε επιτυχία το πρόγραµµα.

Κατεβάστε το πλήρες Φυλλάδιο Προγράμματος εδώ.

gr SYNHTHI col 10 2STADIO copy

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) KES COLLEGE 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5
1055 Λευκωσία - Κύπρος

Τηλ. : +357 22 875737
Φαξ : +357 22 756562

Email: info@training.kes.ac.cy